Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fysio World Amsterdam

Deze algemene voorwaarden van Fysio World Amsterdam (hierna FWA) vervangt alle voorgaande.

Versie: Januari 2018.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden, waaronder inschrijf- en betalingsvoorwaarden, wordt verstaan:

FWA: de organisatie Fysio World Amsterdam, gevestigd te Amsterdam aan de Middenweg 67F 1098 AE te Amsterdam.
FWA: het bewegingsconcept dat aan de deelnemer wordt aangeboden en de diverse activiteiten die onder de naam FWA aangeboden worden.
FWA-vestiging: de fysieke locatie waar trainingen en sportbegeleiding wordt aangeboden.

Deelnemer/lid: natuurlijk persoon (m/v) van 16 jaar of ouder, welke deelneemt aan FWA-fitness.
Trainee/ deelnemer: natuurlijk persoon (m/v) of bedrijf op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd, dan wel de privépersoon die zich heeft ingeschreven.
FWA zal hierna genoemd worden als FWA en de deelnemer zal hierna genoemd worden als deelnemer.

Artikel 2: Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen sportcentrum en deelnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met deelnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. FWA en deelnemer zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanmelding en toegang

a. De aanmelding voor FWA vindt plaats door het inschrijfformulier door deelnemer bij de balie van FWA volledig in te vullen en af te geven.

b. Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan op het moment dat FWA het inschrijfformulier ontvangen heeft. Het actieve lidmaatschap bij FWA en de automatische incasso door FWA vangen aan per de datum van ingang zoals door de deelnemer op het inschrijfformulier aangegeven (behoudens het bepaalde in art.2.c). Betaling per pin aan de balie bij FWA behoort tot de mogelijkheden (automatische overschrijving maandelijks heeft de voorkeur).

c. Als het maximumaantal deelnemers is bereikt, wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijgt bericht van FWA zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.

d. Het is gezinsleden van de deelnemer niet toegestaan gebruik te maken van de FWA inschrijving voor fitness, deze inschrijving is per persoon en niet overdraagbaar.

c. De deelnemer dient zicht te houden aan de FWA huisregels en dient zich tevens te houden aan de aanwijzingen, welke worden gegeven door het personeel van FWA. Ernstige overtreding(en) kan uitsluiting en verwijdering inhouden. Het gebruik van alcohol en drugs is ten strengste verboden, het verhandelen hiervan ook. Bij verdenking hiervan kan FWA besluiten hiervan aangifte te doen bij de Politie.

Artikel 5: Indeling en gebruik

a. FWA behoudt zich het recht voor om de indeling van trainingstijden voor wat betreft plaats, tijd, programma’s, e.d. te wijzigen.

b. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of het deelnemen aan cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van FWA waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

c. Het, door deelnemer, tussentijds beëindigen van de overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden, waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen FWA- deugdelijk bewijs vereist is, (Huisarts en of Specialist) hieronder valt niet de tak van Alternatieve geneeswijze.

FWA geeft een Looptijd Verkorting optie. Indien het lid besluit gebruik te maken van de Looptijd Verkorting optie zal FWA de door deelnemer verschuldigde lidmaatschapsprijs herberekening op basis van de resterende periode (inclusief de kalendermaand opzegtermijn) vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde vaste tarief van € ……. Euro per maand. Een indicatieve berekening van de vergoeding voor Looptijd Verkorting kan worden opgevraagd aan de balie van FWA. De uiteindelijke verschuldigde totale vergoeding voor Looptijd Verkorting zal worden vermeld in de opzeg bevestiging van FWA. Een looptijdverkorting dient één kalendermaand vooraf te worde aangevraagd. Onder looptijdverkorting verstaat FWA niet vakantie en ander soort gelijke dagen.

Artikel 6: Opzegging en Non betaling

a. In het geval er een automatische incasso is overeengekomen en deze om wat voor reden dan ook niet tijdig kan worden bijgeschreven, zal FWA u hiervan op de hoogte brengen en de deelnemer de mogelijkheid bieden om aan de balie van FWA contant en of per pin te voldoen. Bij het uitblijven van de betaling, zal FWA deze uit handen geven aan een aan FWA verbonden incasso partner. Over het uitstaande saldo worden dan de Incassokosten berekent, alsmede de wettelijke rente middels de WIK (Wet incassokosten 2012). Alle kosten voorvloeiend uit een eventuele gerechtelijke procedure komen voor rekening van de debiteur c.q. deelnemer.

b. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van ten minste 3 maanden (10 rittenkaart geldig 3 maanden), in het geval er een overeenkomst is aangegaan voor de duur van 1 jaar (jaarkaart) dan dienen deze kosten geheel te worden voldaan, ook in het geval er een maandelijkse betaaltermijn is overeengekomen. De opzegging van welke vorm van abonnement ook dient schriftelijk worden gedaan ten minste 1 maand voor het verstrijken van de gekozen abonnementsvorm. De opzegging kan worden afgegeven in een gesloten envelop aan de balie bij FWA, dan wel per post worden verstuurd aan bovengenoemd adres.

c. FWA kiest ervoor om geschillen mochten die er zijn aan te bieden aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Paraaf en datum dat deelnemer algemene voorwaarden gelezen heeft

Wilt u snel en effectief geholpen worden?

Plan dan nu een consult in